تعداد 0 محصول در سبد خرید شما موجود است

ترمز کفشکی سیمپلکس

ترمز کفشکی سیمپلکس

ترمز کفشکی سیمپلکس

الف کفشک بندی سیمپلکس : چندین نوع کفشک بندی سیمپلکس وجود دارد که بر حسب نوع

شناور یا ثابت بودن و نوع تکیه گاه پاشنه کفشک چرخشی یا لغزشی دسته بندی می شود در

کفشک های سیمپلکس ضریب مخصوص افزایش نیروی اصطکاک کفشک ها در حدود 2 است که

قسمت بیشتر ضریب اصطکاک ایجادی در کفشک محرک و قسمت اندک ان در کفشک متحرک

سیمپلکسایجا د می شود بنابراین اختلاف نیرو ی بین دو کفشک خیلی زیاد است بیشترین خوردگی لنت

در کفشک محرک است و مقدار کمی از لنت متحرک ساییده می شود به این دلیل گاهی لنت

قسمت متحرک را نازک تر می کوبند گاهی سیستم محرک لنت های کفشک از نوع گوه ای است

و بعضی اوقات محرک بادامکی از محاسن سیستم بادامکی ساییدگی یکسان لنت ها در کفشک

محرک و متحرک است زیرا بادامک محرک کفشک ها در محل ثابتی در روی طبق مستقر شده است

و از معایب ان میتوان قدرت زیاد برای راه اندازی و استحکام زیاد قطعات را نام برد زیرا نیروهای

نامساوی بر بادامک وارد می شود

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر